dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Uitleg en toepassing van die besluit van die Algemene Sinode 2011 om die Belydenis van Belhar deel te maak van die NG Kerk se belydenisgrondslag

Written by Webmeester on . Posted in Besluite

Print Friendly, PDF & Email
Die besluit van die Algemene Sinode in 2011 oor die Belydenis van Belhar word deur mense verskillend interpreteer.  Hier is nou die eenparige uitleg en toepassing van die besluit deur die Algemene Sinode se Taakspan Regte soos deur die Aktuarius en Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode verskaf.

UITLEG EN TOEPASSING VAN DIE BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE 2011 OM DIE BELYDENIS VAN BELHAR DEEL TE MAAK VAN DIE NG KERK SE BELYDENISGRONDSLAG

Die Algemene Taakspan Regte het op 22 tot 24 April 2013 vergader en in terme van Bepaling 3.1.1 van die Reglement vir die Algemene Taakspan Regte die volgende uitleg en toepassing gegee van die besluit van die Algemene Sinode 2011 om die Belydenis van Belhar deel te maak van die NG Kerk se belydenisgrondslag:

1.     Die presiese bewoording van die Algemene Sinode 2011 se besluit is: “Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se Belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse hiervoor in werking te stel.”

2.     Die uitleg en toepassing van dié besluit berus op die volgende:

2.1     Die besluit is voorafgegaan deur ’n ander besluit oor die Belydenis van Belhar, geneem in verband met die voortgesette proses van kerkhereniging. Die Algemene Sinode het die volgende as beleidstandpunt aanvaar:

“5 Die Belydenis van Belhar (en Laudiumdeklarasie)

5.1  Ons is na ons konsultasieprosesse deeglik bewus daarvan dat

(a)  ’n Groot deel van die gemeentes en lidmate van die NG Kerk weens ’n verskeidenheid faktore nie die Belydenis van Belhar as vierde belydenis-skrif wil aanvaar nie. Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal praat sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” (Jes 43:18), maar saam kan fokus op ons roeping vandag en in die toekoms. Ons verbind onsself hiertoe (vgl AS Besluit 2004).

(b)  hierdie verskille kan oorbrug word deur ’n deeglike studie te maak van Belhar self.

5.2  Soos ooreengekom met die Taakspan van die WBGK (nou die WGGK) is ons verbind om dmv ’n gesamentlike taakspan met die VGKSA weer deeglik te besin oor hoe ons saam in beide kerke met mekaar oor hierdie Belydenis kan praat.

5.3  Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar (ons verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die eenheid van die kerk, oor geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar word (vgl AS besluit 1998).

5.4  Omdat die Belharbelydenis ’n belydenisskrif van een van die Familiekerke is, stel ons voor dat dit as een van die belydenisskrifte in die herstelde kerkverband opgeneem word. Dit impliseer nie dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe verband dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te aanvaar nie.

5.5  Die volgende formulering van die belydenisgrondslag (met inagneming van pt 5.4) vir ’n herenigde kerk word aanvaar as basis vir onderhandeling met die familie van NG Kerke:

1. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, geskied in gemeenskap met die belydenis van ons voorgeslagte soos dit verwoord is in

1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius waardeur die Kerk haar verbondenheid met die algemene christelike Kerk uitdruk, en

1.2 die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls waardeur die Kerk haar verbondenheid met die gereformeerde tradisie uitdruk.

2. In verbondenheid met ons eie konteks erken ons die Belydenis van Belhar.

3. Die Kerk erken die betekenis van die Laudiumdeklarasie vir ons missionêre karakter.

4. Die Kerk aanvaar dat die taak van die kerk in belydenisvorming nie afgehandel is nie. In die toekoms mag veranderde omstandighede en ’n beter verstaan van die Woord van God lei tot die aanvaarding van verdere belydenisskrifte of die wysiging van bestaande belydenis-skrifte.”

2.2     Die voorafgaande besluit oor die Belydenis van Belhar, alhoewel in die konteks van kerkhereniging geneem, het ’n definitiewe impak gehad op die besluit wat oor die Belydenis van Belhar, ongeag kerkhereniging, geneem is.

2.3     Die Algemene Sinode het binne die bevoegdheid verleen in terme van Artikel 43.1 en 43.6 gehandel deur die besluit te neem om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak.

2.4     Die besluit van die Algemene Sinode om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak, kan nie anders vertolk word as ’n voorneme om die Belydenis van Belhar deel van die belydenisgrondslag te maak nie.

2.5     Die besluit kan nie vertolk word losstaande van die besluit om, as deel van die proses, ’n deeglike studie te doen van die historiese, teologiese en kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis, ten einde die volgende algemene Sinodesitting en alle kerkvergaderings te adviseer nie.

2.6     Die Algemene Sinode is nie in 2011 gevra om in terme van Artikel 44 van die Kerkorde met ’n tweederdemeerderheid goed te keur dat die Belydenis van Belhar as ’n belydenisskrif aanvaar word nie.  Artikel 44.1 vereis ’n tweederdemeerderheid van elke sinode én ’n tweederde-meerderheid van twee derdes van alle kerkrade, alvorens die Algemene Sinode in terme van Artikel 44.3 kan besluit om sy eie Kerkorde dienooreenkomstig met ’n tweederdemeerderheid te wysig. Die kerkordelike proses vir die moontlike wysiging van die belydenisgrondslag is hiermee aan die gang gesit.

2.7     Die Algemene Sinode het in terme van Artikel 44 ’n voorlopige besluit geneem oor die wysiging van die Belydenis. Hierdie voorlopige besluit moet opgevolg word met ’n formulering vir die voorgestelde wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde, wat nog deur die volgende Algemene Sinode met ’n tweederdemeerderheidstem goedgekeur moet word. Hierdie voorstel moet daarna in terme van Artikel 44.1 vir die vereiste tweederdemeerderheid goedkeuring aan sinodes en kerkrade voorgelê word. Eers nadat hierdie goedkeuring van al die sinodes en tweederdes van die kerkrade met ’n tweederdemeerderheidstem verkry is, kan die voorstel vir die wysiging van Artikel 1 finaal in terme van Artikel 44.3 deur die Algemene Sinode met ’n tweederdemeerderheid goedgekeur word.

2.8     Die besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak, is onderhewig aan die voorafgaande besluit dat dit opgeneem word op so ‘n wyse dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate nie vanselfsprekend dit as belydenisskrif hoef te aanvaar nie.

Die ATR het besluit om bogenoemde uitleg en toepassing aan die Algemene Sinode 2013 vir ratifikasie voor te lê.

Trackback from your site.

Comments (2)

Leave a comment

%d bloggers like this: