dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Die Belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Belydenis van Belhar

Print Friendly, PDF & Email

Wat hier volg, is die oorspronklike teks van die Belydenis van Belhar soos dit in 1986 deur die Sinode van die NG Sendingkerk (NGSK) goedgekeur is. Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) se Algemene Sinode van 2008 het dié teks onveranderd as die basisteks verklaar.  Laai die Belydenis van Belhar hier af.

1. Ons glo in die drie¬enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy Woord en Gees sy kerk versamel, beskerm en versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe.
2. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, geroepe uit die ganse menslike geslag.

 • Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in dié kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is; (Ef 2:11-22)
 • dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus daarom gawe én opdrag is; dat dit ’n samebindende krag is deur die werking van Gods Gees, maar terselfdertyd ’n werklikheid is wat nagejaag en gesoek moet word en waartoe die volk van God voortdurend opgebou moet word; (Ef 4:1-16)
 • dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en dat alles wat die eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in die kerk van Christus mag hê nie, maar bestry moet word; (Joh 17:20-23)
 • dat hierdie eenheid van die volk van God op ’n verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees, daarin dat ons mekaar liefhet, gemeenskap met mekaar beleef, najaag en beoefen; (Fil 2:1-5; 1 Kor 12:4-31)
 • daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid van mekaar gewillig en met vreugde te gee; daarin dat ons een geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is, een God en Vader het, van een Gees deurdrenk is; van een brood neem en uit een beker drink, met een doop gedoop is, een Naam bely, aan een Heer gehoorsaam is, vir een saak ywer, een hoop met mekaar deel; saam die hoogte en breedte en diepte van die liefde van Christus leer ken; saam opgebou word tot die gestalte van Christus, tot die nuwe mensheid; saam mekaar se laste ken en dra en so die wet van Christus vervul, mekaar nodig het en mekaar opbou, mekaar vermaan en mekaar vertroos, saam met mekaar ly vir die geregtigheid, saam bid, saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld, saam stry teen alles wat hierdie eenheid mag belemmer of bedreig; (Joh 13:1-17; 1 Kor 1:10-13; Ef 4:1-6; Ef 3:14-20; 1 Kor 10:16-17; 1 Kor 11:17-34; Gal 6:2; 2 Kor 1:3-4)
 • dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie onder dwang nie; dat die verskeidenheid van geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid van taal en kultuur, vanweë die versoening in Christus geleenthede is tot wedersydse diens en verryking binne die een sigbare volk van God; (Rom 12:3-8; 1 Kor 12:1-11; Ef 4:7-13; Gal 3:27-28; Jak 2:1-13)
 • dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van hierdie kerk.

Daarom verwerp ons enige leer wat óf die natuurlike verskeidenheid óf die sondige geskeidenheid so verabsoluteer dat hierdie verabsolutering die sigbare en werksame eenheid van die kerk belemmer of verbreek of selfs lei tot ’n aparte kerkformasie;

 • wat voorgee dat hierdie geestelike eenheid werklik bewaar word deur die band van die vrede wanneer gelowiges met dieselfde belydenis van mekaar vervreem word ter wille van die verskeidenheid en vanweë die onderversoendheid;
 • wat ontken dat ’n weiering om hierdie sigbare eenheid as ’n kosbare gawe na te jaag sonde is; wat uitgesproke of onuitgesproke voorgee dat afkoms of enige ander menslike of sosiale faktore medebepalend is vir lidmaatskap van die kerk.

3. Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het; dat die kerk geroep is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees; dat die kerk salig genoem word omdat hulle vredemakers is; dat die kerk deur woord en daad getuies is van die nuwe hemel en die nuwe aarde waarop geregtigheid woon; (2 Kor 5:17-21; Matt 5:13-16; Matt 5:9; 2 Pet 3:13; Op 21 – 22)

 • dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte van sonde en dood, en daarom ook van onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap, oorwin het; dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees sy volk in staat stel om te leef in ’n nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing en wêreld nuwe lewensmoontlikhede kan bring; (Ef 4:17 – 6:23; Rom 6; Kol 1:9-14; Kol 2:13-19; Kol 3:1 – 4:6)
 • dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak word en dat die heilsame uitwerking daarvan in die weg gestaan word indien dit verkondig word in ’n land wat op Christelikheid
 • aanspraak maak, maar waarin die gedwonge skeiding van mense op rassegrondslag onderlinge vervreemding, haat en vyandskap bevorder en bestendig;
 • dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding vanuit die evangelie wil legitimeer en dit nie wil waag op die pad van gehoorsaamheid en versoening nie, maar uit vooroordeel, vrees, selfsug en ongeloof die versoenende krag van die evangelie byvoorbaat verloën, ideologie en dwaalleer is.

Daarom verwerp ons enige leer wat in die naam van die evangelie of die wil van God die gedwonge skeiding van mense op grond van ras en kleur in so ’n situasie sanksioneer en daardeur die bediening en belewing van die versoening in Christus by voorbaat belemmer en van krag beroof.

4. Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek; (Deut 32:4; Luk 2:14; Joh 14:27; Ef 2:14; Jes 1:16-17; Jak 1:27; Jak 5:1-6; Luk 1:46-55; Luk 6:20-26; Luk 7:22; Luk 16:19-31)

 • dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom; (Ps 146; Luk 4:16-19; Rom 6:13-18; Am 5)
 • dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel.

Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van veronregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om vanuit die evangelie so ’n ideologie te weerstaan nie.

5. Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus sy enigste Hoof, al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees en al sou straf en lyding daaraan verbonde wees. (Ef 4:15-16; Hand 5:29-33; 1 Pet 2:18-25; 1 Pet 3:15-18)

Jesus is die Heer.
Aan dié enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid in ewigheid.

Trackback from your site.

Comments (12)

 • Willie Kotze

  |

  Ek het geen beswaar teen mense van kleur as lidmate van die NG Kerk nie. Ek was vir meer as 6 jaar hoofouderling van Drieankerbaai. Gedurende hierdie tyd het ons Sondae tot 40 gekleurde mans, vrouens en kinders in ‘n diens gehad. Ons het oor tyd ‘n Kleurlingman en –vrou as diakens gehad. Persoonlik het ek kleurlinglidmate wat in my ouderlingswyk gewoon het tuis gaan besoek. Dus, ek het geen beswaar teen mense van kleur as broers en susters in die geloof en om hulle volkome as lidmate van die NG Kerk te aanvaar nie.
  Maar! Die Belydenis van Belhar is vir my algeheel, totaal onaanvaarbaar. Lees hier meer oor my redes: https://belydenisvanbelhar.co.za/wp-content/uploads/2011/11/BELYDENIS-VAN-BELHAR-Willie-Kotzé.doc

  Reply

 • Belydenis van Belhar » Die begeleidende brief

  |

  […] evangelie van Jesus Christus hoop, bevryding, heil en ware vrede vir ons land kan en wil bring. Lees die Belydenis van Belhar op die webtuiste Laai die Belydenis van Belhar en die Begeleidende Brief af in […]

  Reply

 • Ben

  |

  Baie geluk Chris met hierdie inisiatief. Ons sit met groot vreugde en opgewondheid hiervoor ‘n skakel op die NG Kerk se amptelike webwerf.

  Reply

  • Webmeester

   |

   Dankie – was nogal verras dat daar nie ‘n soortgelyke inisiatief rondom die Belydenis van Belhar bestaan het nie. Hoop ons kan hier ‘n plek skep waar mense al die inligting op een plek kan besigtig. Dit kan ek natuurlik nie alleen doen nie, so ek nooi mense uit om betrokke te raak en inligting te stuur en in gesprek te tree hier. Altyd met die waardes van leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid. Groete, Chris.

   Reply

 • Deon Strydom

  |

  Chris,
  Dankie vir die moeite om hierdie op te sit. Ek dink egter dit is baie belangrik om die begeleidende brief ook hier by te sit, en wel om 2 redes. Eerstens sê die brief self dat dit altyd saam met die Belydenis moet versprei word. Tweedens slaan die brief self al sekere kritiek plat, naamlik “Ons spreek hierdie belydenis nie uit teen spesifieke mense of groepe van mense of ‘n kerk of kerke nie. Ons spreek hierdie belydenis uit teen ‘n valse leer”

  Reply

  • Webmeester

   |

   Dankie, Deon. Die Begeleidende brief was die tweede bydrae wat gelaai is. Kyk net op die voorblad. Ek sal egter ‘n skakel hier ook inbou daarheen. Groete, Chris.

   Reply

   • Deon Strydom

    |

    oops! Sal my leer om eers verder te kyk! Miskien is ek net oor sensitief, want ek sien die Belydenis nogal heelwat sonder die begeleidende brief.

    Dankie Chris.

    Reply

 • Webmeester

  |

  Die waardes wat vir die webtuiste geld is leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid.

  Reply

 • Webmeester

  |

  Ons begin hierdie webtuiste om gesprekvoering aan te moedig.

  Reply

Leave a comment

%d bloggers like this: