dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Author Archive

Jesus verhale vir menswaardigheid – plakkate en baniere (Afrikaans)

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Van die Seisoen van Menswaardigheid webtuistes – plakkate en baniere vir gesprek oor die Jesus verhale

MenswaardigheidPosters_Maart2015-1Die doel van die Seisoen van Menswaardigheid is die herstel van menswaardigheid in Suider-Afrika. Dit sluit alle mense in die breë gemeenskap in. Waar ons oor grense na mekaar kan uitreik, en leer om mekaar met respek en liefde te hanteer, dáár kom die herstel van menswaardigheid vir ons lande.

Ons weet dat dit iets is wat die Here alleen in ons gemeenskap met mense van verskillende tale en kulture kan laat gebeur. Die Here Jesus is vir ons daarin die beste voorbeeld. Ons fokus daarom op verhale van Jesus in interaksie met verskillende mense in die evangelies.

Ons het agt verhale van Jesus in gesprek met mans en vroue gekies wat die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid illustreer: respekteer, luister, omarm en liefhê. Die negende verhaal is die meesterverhaal vir die Seisoen van Menswaardigheid – Jesus wat sy dissipels se voete was. Saam gee die nege verhale vir ons inspirerende voorbeelde om na te volg.

Elke verhaal uit die evangelies word vergesel van ‘n plakkaat wat die verbeelding kan stimuleer. Ons het telkens ‘n fokusteks uit die Bybelverhaal gekies om groepe te help om die essensie van die Jesus verhaal raak te sien. Ná ‘n paar kort verduidelikende opmerkings word vier generiese vrae gegee wat enige groep kan gebruik om die betekenis van die verhaal vir die groei in menswaardigheid in hulle breër gemeenskap te ontsluit.  Dié vier vrae kan trouens vir enige Jesus verhaal in die evangelies gebruik word.

Hier kan jy die hulpmiddels in pdf formaat aflaai (tans nog in Afrikaans – die weergawes in drie ander tale sal binnekort ook hier verskyn):

By die Seisoen van Menswaardigheid webtuiste  is daar ook ‘n Slideshow van die 9 plakkate (klik op enigeen om dit in jpeg formaat af te laai)

Prof Dirkie Smit – Oorsprong en Inhoud van die Belhar-Belydenis – Deel 1

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes, Belydenis van Belhar

Luister na die genuanseerde en vars verduideliking wat Dirkie Smit alreeds op 2 September 1997 oor die Belhar-belydenis gegee het. Die opnmame is gemaak in Port Elizabeth, waar hy die Oos-Kaapse Sinode van die NG Kerk toegespreek het.

In Deel 1 handel hy oor die Oorsprong en Inhoud van Belhar.

Dankie aan Deon Kitching vir die digitalisering hiervan.

Belhar al positief beoordeel in 1988 deur die NGK

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Die bewering word gereeld gemaak dat die NG Kerk nog nooit ‘n beoordeling van die belydenis van Belhar gemaak het nie. Dit is natuurlik nie waar nie.

So vroeg as 1986 al – die jaar wat die belydenis van Belhar deur die voormalige NGSK aanvaar is – is daar deur die Algemene Sinode ‘n opdrag gegee aan AKLAS vir ‘n beoordeling van die belydenis van Belhar. Dit het gelei tot ‘n verslag aan die ASK in 1988 – Beoordeling AKLAS 2/9/88 – wat deur hulle goedkeurend in behandeling geneem is.

Dit het die basis gevorm vir die besluit van die Algemene Sinode 1990 dat die belydenis van Belhar nie in stryd is met die Skrif of die drie Formuliere van Eenheid nie. Twee sinodes later het dit ook die basis gevorm vir die bevestigende besluit van die Algemene Sinode 1998 daaroor, wat steeds die amptelike standpunt van die Algemene Sinode is:

Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die Drie Formuliere van Eenheid in stryd is nie.

Die studiestuk kan by die Algemene Sinode afgelaai word, of by hierdie webtuiste: Belhar-ASK-besluit-1988. Lees ook meer hieroor by hierdie blog.

By die vorige Algemene Sinode 2013 is die volgende drie studiestukke ook in ontvangs geneem en aan die kerk as deel van die Gereedskapkis oor die belydenis van Belhar beskikbaar gestel:

Gereedskapskis vir die Belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Belydenis van Belhar, Prosesse en Produkte

Die Algemene Sinodesitting 2013 van die NG Kerk het ‘n Gereedskapskis vir die Belydenis van Belhar goed gekeur.  Dit word in die vorm van ‘n CD met meer as 70 bronne daarop, sowel as twee Bybelstudieboekies aan elke NG Kerk gemeente gestuur.  Ons plaas graag al dié materiaal ook hier op die webtuiste.  Dit kan hiervandaan afgelaai en gebruik word.

Algemene Sinode 2013 van NG Kerk se besluit oor die belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Belydenis van Belhar, Besluite

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het op 8 Oktober 2013 met ‘n groot meerderheid aanvaar dat die volgende voorstel vir artikel 1 na die kerkverband toe kan gaan vir goedkeuring.

Kerkorde Artikel 1:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ʼn wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ʼn belydenisskrif onderskryf nie.
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ʼn uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Berigte oor die voorstel van die ASM aan die Algemene Sinode oor artikel 1 van die Kerkorde

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Die ASM het by hulle vorige vergadering ‘n voorstel voorberei vir die volgende Algemene Sinode oor die insluiting van die belydenis van Belhar in die nuwe artikel 1 van die Kerkorde.  Dit is tans by die onderskeie Sinodale Kommissies waarna al die kommentaar in ag geneem sal word vir voorlegging in Oktober by die Algemene Sinode.

Dié voorstel sal daar verfyn word om daarna in ‘n omvattende proses aan die kerkverband, sinodes en kerkrade voorgelê te word vir oorweging.  Dit sal binne kort saam met al die ander verslae van die agenda op ‘n webtuiste gepubliseer word.  Dié webtuiste sal begin September vir die publiek oop wees by die adres: www.as2013.co.za. Drie van die Afrikaanse dagblaaie het baie positief op die nuus gereageer. Hier is skakels daarheen:

Uitleg en toepassing van die besluit van die Algemene Sinode 2011 om die Belydenis van Belhar deel te maak van die NG Kerk se belydenisgrondslag

Written by Webmeester on . Posted in Besluite

Die besluit van die Algemene Sinode in 2011 oor die Belydenis van Belhar word deur mense verskillend interpreteer.  Hier is nou die eenparige uitleg en toepassing van die besluit deur die Algemene Sinode se Taakspan Regte soos deur die Aktuarius en Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode verskaf.