dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Die Missionêre waarde van die Belhar Belydenis vir die NG Kerk – JM de Beer

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

Print Friendly, PDF & Email

Instrument tot inheemswording (opsomming van Ph D 2008)

Die Belhar Belydenis was sedert sy ontstaan in 1982 ‘n omstrede dokument in die NG Kerkfamilie.  Na die Kerkbode-debat in 1998, is Belhar al hoe meer gesien as ‘n struikelblok in die weg van eenwording.  Denke oor die Belydenis het gepolariseer tussen diegene wat dit aanvaar as konfessie teenoor diegene wat dit nie aanvaar nie.  Besware wat teen die Belydenis ingebring is, het te make met sy ontstaansgeskiedenis, sy status as konfessie en inhoudelike besware.  Die negatiewe persepsies oor die Belhar Belydenis is diep gewortel.

In hierdie studie word ‘n derde posisie voorgestel, naamlik dat die missionêre waarde van die Belhar Belydenis vir die NG Kerk genoeg rede is om die inhoud van die belydenis te ontgin, ongeag of die belydenis as konfessie aanvaar word of nie.  Deur ‘n bestudering van die sendingbenadering en -beleid in die NG Kerk as historiese aanloop tot die Belhar Belydenis, word die belang van inheemswording in terme van die missie van die kerk uitgelig.  Die NG Kerk het ‘n sendingbeleid rondom die negentiende-eeuse Europese teologie van inheemswording ontwikkel wat bygedra het tot ‘n versmelting van kerk en volk by die Afrikaner, met ‘n verdere gevolg van toenemende isoloasie, ‘n geloofwaardigheidskrisis en ‘n missionêre gevangenskap.  Dit vorm die missionêre agtergrond van die Belhar Belydenis.  Ongelukkig het die NG Kerk die belydenis baie negatief ontvang – saam met ‘n aanklag van kettery en afgodery.  Selfs te midde van hierdie negatiewe persepsie van die Belhar Belydenis, het die belydenis nogtans ‘n vormende en bevrydende invloed uitgeoefen op die sending van die kerk tot op hede, weereens: missionêre waarde.

Die leemte in die inheemswording van die NG Kerk is dat dit tot volks-inheemwording beperk was.  ‘n Nasionale inheemswording-benadering word uitgewys as ‘n meer relevante uitdrukking van die missie van die kerk in Suid-Afrika, met ‘n Suid-Afrikaanse Gereformeerde kerk as oogmerk.  In terme hiervan is die Belhar Belydenis ‘n instrument tot inheemswording vir die hele NG Kerk-familie.

Belhar is nie die struikelblok in die weg van eenwording nie.  In die herenigingsgesprekke het ‘n inwendige teenstrydigheid ontstaan, en dit is die werklike struikelblok.  Verskillende benaderings tot belydenisse bring verskillende boordelings van Belhar mee.  Karl Barth se teologie van Gereformeerde belydenisse dui op ‘n derde weg uit die hereniging-dilemma.  Die aanvaarding van ‘n belydenis in die Gereformeerde benadering geskied altyd in vryheid, want Gereformeerdes staan onder die gesag van die Skrif en Christus alleen.  Die gesag wat die Kerk aan ‘n belydenis toeken word nie ontken nie, maar eeder ontgin.

Die studie sluit af met riglyne vir die ontginning van die missionêre waarde van die Belhar Belydenis, gegrond op 14 onderhoude met teoloë uit die NG Kerk en VGKSA.  Die onderhoude word weergegee as stimulasie tot gesprek tussen die lede van die NG Kerk-familie, veral tussen die NG Kerk en die VGKSA.  Die studie eindig met enkele praktiese riglyne vir leraars en gemeenteleiers wat die missionêre waarde van die Belhar Belydenis wil ontgin deur ‘n oop en eerlike gesprek oor die Belhar Belydenis.  ‘n Verwysingsbron van aktuele temas in die Belhar Belydenis word as hulpmiddel gegee.

2008

Trackback from your site.

Comments (2)

Leave a comment

%d bloggers like this: